Paano Sumamba kay Jesucristo

Maraming beses, naiintindihan ng mga tao ang kahulugan ng pagsamba. Kapag sumasamba ka kay Jesucristo mayroong dalawang magkakaibang kahulugan. Maaari kang sumamba sa Diyos sa simbahan at sa kung paano mo nabubuhay ang iyong buhay. Sasabihin sa iyo ng artikulong ito ang higit pa tungkol sa kung paano pinakamahusay na sambahin si Jesucristo.
Italaga ang iyong buhay kay Jesucristo.
Maghanap ng isang simbahan. Mahalagang hanapin ang perpektong simbahan na kinabibilangan mo. Hindi isang sukat ang umaangkop sa lahat. Hindi ka maaaring magkaroon ng isang simbahan sa paligid na maaari mong maging komportable. Kung ito ang dapat mangyari, maging matiyaga at panatilihin ang pagtingin. Binasa ng Hebreo 10:25 na "Huwag nating hihinto ang pagpupulong, tulad ng ilan ay nasa diwa ng paggawa, ngunit hikayatin natin ang isa't isa - at lalo pang nakikita ninyo na papalapit na ang Araw." Kaya maging mapagpasensya - sa lahat ng mga simbahan sa mundo. Kung ikaw ay mapagpasensya, isang garantiya na mahahanap mo ang isa para sa iyo.
Kumuha ng isang Bibliya. Maraming mga relihiyon ang may mga aklat na tinutukoy nila. Ang Bibliya ang pangunahing sagradong teksto ng Kristiyanismo. Ang pag-aaral sa Bibliya at iba pang mga libro ay maaaring mapalawak ang iyong kaalaman tungkol sa Diyos, at sa paggawa nito mayroon kang higit na kaalaman tungkol sa kung paano gumawa ng mabubuting gawa para sa Kanya at sumamba sa Kanya.
Ikalat ang Mabuting Balita. Ang Kristiyanismo ay isa sa mga pinakatanyag na relihiyon sa buong mundo. Tulad ng nakasaad sa itaas, maaari nating sambahin si Cristo at ang Diyos sa pagpapalaganap ng Mabuting Balita tungkol sa Kanya.
  • Mag-ingat sa kung paano mo ibinabahagi ang ebanghelyo. Maaaring isipin ng mga tao na ipinapataw mo ang iyong mga paniniwala sa kanila - at kahit na nakakatakot, sa ilang mga kaso maaari ka lang. Tulad ng sinabi ni Saint Francis ng Assisi, "Mangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng oras, at kung kinakailangan, gumamit ng mga salita." Ang pinakamahusay na paraan upang maikalat ang Salita ay sa pamamagitan ng pagkilos bilang isang Kristiyano. Maging mabait sa iba kapag sila ay nangangahulugang sa iyo atbp. Mas malamang na tumakbo ka sa mga mahirap na sitwasyon sa ganitong paraan.
Tumanggap ng mga utos ni Jesus at gawin ang itinuro ni Jesus. Ang mga turo niya ay Mga Regalo ni Cristo sa lahat ng Kanyang mga alagad.
Manalangin kay Kristo, marami.
Magpabinyag. Ang bautismo ay isang pahayag sa publiko na inaalis mo ang 'matandang lalaki' at isusuot 'ang bago'. Ito ay isang pampublikong propesyon ng pananampalataya. Ang ilang mga simbahan ay nabautismuhan ang mga tao kapag sila ay mga sanggol, ang iba ay may pagbibinyag sa publiko kapag ikaw ay mas matanda, at ang iba pa ay may pribadong binyag para sa mga matatandang tao.
Tumanggap ng mga Sakramento tulad ng Komunyon. Ang mga ito ay Mga Regalo ni Cristo sa atin.
Sino ang dasal ko sa dalangin?
Manalangin ka sa Diyos Ama, Hesukristo at ng Banal na Espiritu, aka ang banal na Trinidad.
Ang pag-aayuno ba ay nakalulugod kay Jesus?
Anumang oras na hinahangad nating patunayan ang ating pangako at pagpapahalaga sa Diyos at ni Jesus sa pamamagitan ng pagtamo ng kaligayahan sa mundo, iniisip kong mabait itong titingnan, kahit na hindi ito direktang hiniling na gawin mo ito. Ngunit syempre, ayaw ng Makapangyarihan-sa-lahat at ng Kanyang anak na mapanganib sa ating kalusugan, kaya siguraduhin na gawin ito sa ligtas at malusog na paraan.
Maraming mga modernong awit ng pagsamba sa Kristiyano ang lumilitaw na tumutok sa kanilang pagsamba kay Jesus, at hindi kinakailangan ang Diyos ang ama. Malinaw na kakaunti ang mga kanta ay nakatuon sa Banal na Espiritu. Paano ito nakaupo sa itinuturo ng bibliya?
Ang mga modernong awit ng pagsamba sa Kristiyano ay mas nakatuon sa Bagong Tipan, at samakatuwid si Jesus. Dahil ito ay ang trono ng Diyos, walang salungatan o pagkakasalungatan sa musika.
Paano ko papuri si Jesus sa bahay?
Maniwala na Siya ay anak ng Diyos, at lahat ng ginawa niya ay ang pagpapakita ng iyong pag-ibig sa iyo. Maniniwala na Siya ay namatay sa krus upang hugasan ang lahat ng iyong mga kasalanan, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap upang mailigtas ka mula sa walang hanggang pagkakasala. Manalangin at tanggapin Siya bilang iyong panginoon at tagapagligtas, at hilingin sa Kanya na mamuno sa iyong buhay. Kung gagawin mo iyon nang buong puso, sinisiguro ng Bibliya na ikaw ay anak ng Diyos ngayon.
Namatay ba ang Diyos sa aking mga kasalanan?
Namatay si Jesus para sa iyong mga kasalanan, lahat ng mga ito, mula sa nakaraan, ngayon at sa hinaharap. Kinuha niya ang lahat ng poot ng Diyos para sa atin. Isipin mo yan. Lahat kaya't maaari nating dalawin siya sa langit, at makasama siya.
Nahihirapan akong unawain ang King James Bible. Natatanggap bang gumamit ng pagsasalin?
Oo, maaari mong gamitin ang iba pang mga pagsasalin kung mas madali silang maunawaan.
Ano ang pakiramdam ko na ang Diyos ay malayo sa ibig sabihin ay hindi niya ako mahal?
Ang Diyos ay malayo at malapit na. Nilikha niya ang mundo at tayo ay bahagi ng Kanya. Malapit na siya sa iyo, kung nagsisimula kang madama ang Kanyang presensya. Mahal ka niya. Maaari mong subukang maging tahimik sa isang lugar at madama mo Siya sa paligid mo. Sundin mo lang ang iyong puso at manalangin na sundin ka ng Kanyang mga sagot. Manalangin din para sa kapatawaran na sa tingin mo ay hindi gaanong nabibigatan o na-stress upang matanggap mo rin ang iyong sarili.
Paano ko ipapaalam sa mga tao na ang kongregasyon ay masyadong maingay para sa akin?
Sa kasamaang palad, wala talagang anumang magagawa mo tungkol sa isang maingay na kongregasyon, kaya mas mahusay na makahanap ng ibang simbahan na may isang kapaligiran na mas angkop sa iyong mga pangangailangan.
Kung kanselahin ko ang aking binyag, makikilala ko pa ba si Jesucristo sa langit?
Karamihan sa mga denominasyon ay nagsasabi na ang binyag ay kinakailangan para sa kapatawaran. Sa pangkalahatan ipinapayo ko sa iyo na magpabinyag.
Mahusay na maghanap ng isang simbahan na tatawagin mo ang iyong pangalawang tahanan. Kailangan mong maging masaya sa iyong simbahan. Dapat itong isang lugar na gusto mo!
Ang mga Bibliya ay nag-iiba mula sa denominasyon hanggang sa denominasyon. Hal: Ang mga Biblikal na Katoliko ay may 7 pang Aklat sa kanilang Lumang Tipan kaysa sa mga Bibliya na Protestante. Ang ilang mga Orthodox Bibles ay may ilang higit pang Mga Libro sa kanilang Lumang Tipan kaysa sa mga Biblikal na Bibliya. Ang Bagong Tipan ay pare-pareho sa buong Kristiyanismo.
Magkaroon ng paggalang sa Birheng Maria, sapagkat siya ang ina ng ating Panginoong Jesucristo, ang nagkatawang Anak ng Diyos.
Ang ilang mga denominasyon ay gumagamit ng Rosary kuwintas o maaaring basahin ang iba pang mga Kristiyanong sulatin, tulad ng mga Ama ng Simbahan. Maaari silang gumamit ng mga sinag na kandila sa isang dambana o magsunog ng insenso bilang isang bahagi ng pagsamba.
solperformance.com © 2020